ვიდეოები

1657052632

VIDEO: ანის რეაქცია, როცა გაიგო, რომ გიორგიმ პროექტი დატოვა

„რუსთავი 2-ის" მაყურებელმა „პრაიმ ჰაუსის“ კიდევ ერთ ეპიზოდს იხილა. როგორც გადაცემის ანონსიდან გავიგეთ, პროექტში კვლავ მწვავე დაპირისპირებაა.„დასახელებაზე ვიჩხუბეთ. სკამი მოვისროლე და ფეხში მოხვდა. პატრიკი გვაშველებდა, როგორც შეეძლო... მე დღეს ვტოვებ პროექტს... “, - ამბობს გიორგი ნაზღაიძე. როგორი იყო გიორგის გადაწყვეტილებაზე ანის რეაქცია, ნახეთ ვიდეოში 

ani yipshidze

ომი უკრაინაში

სოციალური თემა

puli

1655060148

ბავშვებს, რომლებსაც ეს პრობლემა აქვთ თვეში 400 ლარით დაფინანსდებიან - ნახეთ, ვის ეკუთვნის სახელმწიფო დაფინანსება

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება დაინდივიდუალური განვითარების პროგრამა თბილისის მერიაში ფუნქციონირებს, რომელიც თვეში 400 ლარით ფინანსდება. "პრაიმტაიმის" ამ სტატიაში ნახავთ, ვის და როგორ შეუძლია აღნიშნული პროგრამით სარგებლობა. ბ) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასებისა და გეგმის წარდგენა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, ხოლო ინდივიდუალური გეგმის ცვლილების შემთხვევაში, კორექტირებული გეგმის წარდგენა, არაუგვიანეს შეცვლილი ინდივიდუალური გეგმის თვის წინა თვისა;გ) ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, მოსარგებლისათვის სეანსის მიწოდებას, (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური/სენსორული თერაპია და სხვა;დ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, მშობლის/კანონიერიწარმომადგენლისთვის კონსულტაციის გაწევა;ე) 6 თვეში ერთხელ, მოსარგებლისთვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP და სხვა.) და ა(ა)იპი "საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაციის“ მიერ დამტკიცებული ანგარიშგების სტანდარტიზებული ფორმის მიხედვით, ელექტრონული სახით ანგარიშის წარდგენა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ 2 თვის განმავლობაში.რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. ხოლო თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს.ვის შეუძლია პროგრამით სარგებლობა?ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც:ა) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით შესაბამისი დაწესებულებისთვის განცხადებით მიმართვამდე პერიოდში იყვნენრეგისტრირებულნი საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტში, მაგრამ განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში (2წლის ასაკის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის) უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის დროისთვის ქ. თბილისში არიანრეგისტრირებულნი;ბ) ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით, შესაბამისი დაწესებულებისთვის განცხადებით მიმართვის დროს ქ.თბილისისმუნიციპალიტეტში იყვნენ რეგისტრირებულები, თუ ისინი განცხადებით მიმართვამდე პერიოდში არც ერთხელ არ ყოფილან რეგისტრირებული საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტში;გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელიდოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი და აკმაყოფილებენ ამავეპუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?• მიმწოდებელი დაწესებულება მერიაში მიმწოდებლად რეგისტრაციისას ქვეპროგრამაში რთავს მასთან აღრიცხვაზე მყოფ პირებს;• ასევე, მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის საფუძველზე, ვაკანტურიადგილის გაჩენის შემთხვევაში. ქვეპროგრამაში ჩართვისას უპირატესობა ენიჭება იმ პირს, რომელმაც მიმწოდებელსგანცხადებით უფრო ადრე მიმართა.თუ მოსარგებლეს სურს დაწესებულების შეცვლა, მას ამის უფლება აქვს ერთჯერადად. ამასთან, მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას, პრიორიტეტი ენიჭება დაწესებულების შეცვლის მსურველ მოსარგებლეს.რა საბუთები უნდა წარადგინოს (მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში)?მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში, განცხადების ფორმას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:• მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებითგადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი;• მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ანპასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;• ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი - სრული საინფორმაციო ბარათი.• მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოსქვეპროგრამის მიმწოდებელთან ცნობის წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოსპირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე ADOS ტესტირების შედეგი;

სხვა სიახლეები

ფრენა

მსოფლიო 1657053960

რატომ უქმდება ფრენები ევროპაში

მაისის შემდეგ ავიაკომპანიებმა ევროპაში ათიათასობით ფრენა გააუქმეს, რის გამოც უამრავი მგზავრი დაზარალდა.ევროპული აეროპორტები ამჟამად პერსონალის უკიდურეს დეფიციტთან გამკლავებას ცდილობენ.კორონავირუსის პანდემიის პიკში ევროპულმა აეროპორტებმა და ავიაკომპანიებმა დაახლოებით 191 000 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ახლა, როცა 2019 წლის შემდეგ საერთაშორისო ავიამიმოსვლის ტემპი იმატებს, აეროპორტებში საკმარისი პერსონალი არ არის.ხანგრძლივი შემოწმებებისა და არამიმზიდველი სამუშაო პირობების გამო, დასაქმების პროცესი შეჩერებულია.იმავდროულად, დარჩენილი პერსონალის ნაწილმა ცუდი სამუშაო პირობებისა და პანდემიის დროს ხელფასების შემცირების გამო გაფიცვების სერია დაიწყო. BA, Ryanair, easyJet, Schiphol airport, და Lufthansa არიან იმ ავიაკომპანიებს შორის, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგანან.ესპანური Ryanair-ის ეკიპაჟმა გასულ კვირას 12-დღიანი გაფიცვა გამოაცხადა, ხოლო easyJet-ის თანამშრომლები სამუშაოს 9 დღით ტოვებენ.შექმნილი პერსონალის დეფიციტი და გაფიცვები საერთაშორისო მოგზაურობის აღდგენის პროცესს დაემთხვა.ეს ბუმი ნაწილობრივ ევროპის ქვეყნების მიერ კოვიდშეზღუდვების სწრაფი შემსუბუქებით არის განპირობებული.ევროპულ აეროპორტებში არსებული ქაოსი, სავარაუდოდ, ზაფხულის ბოლომდე გაგრძელდება, რადგან მგზავრების რაოდენობა პერსონალის შესაძლებლობებს აღემატება, ეს სხვაობა კი იზრდება. პერსონალის რეკრუტირების ღონისძიებები გრძელდება, მაგრამ მათ მომზადებას დრო დასჭირდება.Air Council International-მა იწინასწარმეტყველა, რომ ზაფხულში ევროპის აეროპორტების 2/3-ში შეფერხებები გარდაუვალია. წყარო: ევრონიუსი

ქართველი ქალი

სამართალი 1657053908

ყაჩაღობის 9 და ქურდობის 4 საქმე - საბერძნეთში 48 წლის ქართველი ქალი, მეტსახელად „ობობა“ დააკავეს (ფოტოები)

საბერძნეთს 48 წლის ქართველი ქალი დააკავეს. მას ყაჩაღობისა და ქურდობის 13 საქმეზე ედება ბრალი. ინფორმაციას ბერძნული მედია ავრცელებს.1974 წელს დაბადებული ქართველი ქალი მეტსახელად „ობობა“ 26 ივნისს დააკავეს. გამოცემა წერს, რომ ქალმა ბერძენ მოხუცებს საძილე აბები, კერძოდ, ნარკოტიკული ნივთიერებები, მისცა და შემდეგ ძარცვავდა. ის უშუალოდ ძარცვის დროს დააკავეს.პროკურატურის ცნობით, „ობობას“ მონაწილეობით ამ დროისთვის გახსნილია ყაჩაღობის 9 და ქურდობის 4 საქმე. უწყება მის ფოტოსურათებს აქვეყნებს და მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. 

დოლარი

ფინანსები 1657053780

დღეს დოლარს ძალიან იაფად იყიდით - ნახეთ ვალუტის ახალი კურსი

ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად,  1 აშშ დოლარის ღირებულება 2.8710 ლარი გახდა. კურსი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა, 2.8762 ლარი იყო.რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.9574 ლარია. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ძალაში დღეიდან შევიდა.

წყალი ბოთლში

დედაქალაქი 1657053360

ამ მისამართებს დღეს წყალმომარაგება შეუწყდებათ - ნახეთ თქვენი მისამართი

კომპანია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" მოსახლეობას წყალმომარაგების შეზღუდვის შესახებ აფრთხილებს:„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი საბურთალოს რაიონში, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. ოლიმპიური ქალაქის მიმდ.  ქსელზე გადაერთების სამუშაოებს ჩაატარებს.აღნიშნულთან დაკავშირებით აუცილებელია მაგისტრალური ქსელის წყლისგან დაცლა, რის გამოც, 6 ივლისს,  11:00 საათიდან 6 ივლისის  18:00 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება:საბურთალოს რაიონი:პაპაშვილის, გვირილების, კ.გოგიაშვილის ქუჩას შესახვევით, ბობ უოლშის ქუჩას შესახვევებითჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტისთვის", - აღნიშნულია ინფორმაციაში.

ani yipshidze

ტაბლოიდი 1657052632

VIDEO: ანის რეაქცია, როცა გაიგო, რომ გიორგიმ პროექტი დატოვა

„რუსთავი 2-ის" მაყურებელმა „პრაიმ ჰაუსის“ კიდევ ერთ ეპიზოდს იხილა. როგორც გადაცემის ანონსიდან გავიგეთ, პროექტში კვლავ მწვავე დაპირისპირებაა.„დასახელებაზე ვიჩხუბეთ. სკამი მოვისროლე და ფეხში მოხვდა. პატრიკი გვაშველებდა, როგორც შეეძლო... მე დღეს ვტოვებ პროექტს... “, - ამბობს გიორგი ნაზღაიძე. როგორი იყო გიორგის გადაწყვეტილებაზე ანის რეაქცია, ნახეთ ვიდეოში